Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w Skawicy – przemówienie senatora Andrzeja Pająka

W środę 3 maja 2017 r. pod stojącym na skawickim placu Jana Pawła II pomnikiem Pamięci Pokoleń świętowano rocznicę Konstytucji 3 Maja. W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i gminnych, nie zabrakło tradycyjnie senatora Andrzeja Pająka, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uświetniła występem Orkiestra Dęta ze Skawicy, a program artystyczny przygotowała młodzież z miejscowego Zespołu Szkół. Przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy złożyli pod pomnikiem kwiaty.

„NA TYM FUNDAMENCIE MOŻNA ODBUDOWAĆ WSZYSTKO”

Wybitny polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki prof. Andrzej Nowak podczas niedawnego wykładu w klubie „Ronina” przypomniał nam wobec absurdalnych oskarżeń, że to co dobre zawdzięczamy łasce władców PRL, którzy zdecydowali się podzielić odpowiedzialnością za Polskę przy Okrągłym Stole, albo Europie w roku 2004 przyjmującej nas do swej struktury, następującą prawdę: „Nie możemy na to godzić w imię prawdy historycznej. Powinniśmy bronić prawdy historycznej o naszej historii, która jest dłuższa niż ostatnie 100 lat, nie zaczyna się też 4 czerwca 1989 r., ani 13 grudnia 1981 r., kiedy niektórzy rzucili legitymację partyjną i uważają, że od tego momentu zaczyna się historia, ani nie zaczyna się nawet 11 listopada 1918 r.”

Ile lat liczy Polska historia? Ponad 1050 liczy historia Polski , dokładnie opisana, bogata w wydarzenia wielkie, przynoszące chwałę, jak również te dramatyczne, wręcz tragiczne. Rok, który minął, rok 2016 – był Rokiem Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski. To w roku 966 historyczny władca Polski Mieszko I podjął decyzję o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim. To wydarzenie miało podstawowe znaczenie dla dziejów tak Narodu jak i Państwa. Od tego wydarzenia, od 966 roku Polski Naród miał zawsze pragnienie posiadania własnego, niezależnego państwa. W każdym czasie był gotowy zapłacić każdą cenę, by takowe własne i niezależne od obcych, państwo posiadać. Polska nie jest „znikąd”. Różne znamienite wydarzenia na przestrzeni tych ponad 1050 lat były udziałem tego Narodu. W dniu dzisiejszym wspominamy wielkie daty w naszej historii, dwa wielkie wydarzenia. Oba te wydarzenia łączą się, są dla nas Polaków przedmiotem dumy i nigdy nie powinny zniknąć z naszej pamięci, bo pamięć jest podstawowym czynnikiem, który decyduje o naszym istnieniu.

Zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
Głosowania

.

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Senatora RP [kliknij tutaj]

Przynależność do zespołów i grup parlamentarnych

 

  • Senacki Zespół Strażacki
  • Senacki Zespół Spółdzielczy
  • Parlamentarny Zespół na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny
  • Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  • Polsko - litewska grupa parlamentarna

Przynależność do komisji, podkomisji i klubów

W dniach 20-21 lutego 2013 r. odbyło się 27. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 7 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 4 projektów ustaw, dostosowujących system prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Senatorowie zapoznali się także z programem prac Komisji Europejskiej na rok 2013, przedstawioną przez komisarza Unii Europejskiej ds. programowania finansowego i budżetu Janusza Lewandowskiego, który stwierdził, że program ten koncentruje się wokół działań mających na celu przezwyciężenie kryzysu gospodarczego i skierowanie unijnej gospodarki na ścieżkę trwałego wzrostu, tak by była ona konkurencyjna w skali globalnej i mogła stawić czoło wyzwaniom w okresie trudnym dla gospodarki. Omówił 7 obszarów działania, określonych w planie Komisji Europejskiej (dążenie w kierunku rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej, pobudzenie konkurencyjności przez jednolity rynek i politykę przemysłową, budowa "sieci przyszłości", "wzrost dla zatrudnienia", budowa pewnej i bezpiecznej Europy oraz uwzględnianie Europy "jako globalnego aktora").Z informacją o działaniach podjętych na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej i wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwa członkowskie Unii Europejskiej zapoznała senatorów wiceminister rolnictwa Krystyna Gurbiel. Izba zmieniła też skład komisji.

Więcej…

 

W dniu 30 stycznia br. odbyło się 26. posiedzenie Senatu. Izba rozpoczęła obrady od uczczenia minutą ciszy zmarłego senatora Antoniego Motyczki. Senat rozpatrzył na tym posiedzeniu 4 ustawy, wszystkie przyjął bez poprawek. Zapoznał się również z informacją prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki o działaniach antykryzysowych podejmowanych przez NBP, mających na celu wejście Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego, oraz informacją ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej na temat sytuacji w kolejnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przewozów regionalnych na Śląsku, przedstawioną przez wiceministra transportu Andrzeja Massela. Głosami 79 senatorów, przy 5 - przeciw, Izba poparła wniosek Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i przyjęła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Sejm uchwalił nowelizacją 25 stycznia 2013 r. z inicjatywy Senatu. Ma ona na celu wprowadzenie rozwiązań umożliwiających gminom racjonalną i elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tymi odpadami. Umożliwia gminom m.in. wybór różnych metod ustalania opłat dla poszczególnych części gmin, np. na obszarze, który ma wodociągi - według zużycia wody, na pozostałym - zgodnie z inną metodą. Ponadto zmiany ułatwią gminom pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a właścicielom nieruchomości - ich uiszczanie. Gminy są zobowiązane, aby do końca 2020 r. stopień recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia wynosił co najmniej 50% w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. Do lipca 2020 r. ilość odpadów ulegających biodegradacji umieszczanych na składowiskach ma nie przekraczać 35% całkowitej masy tych odpadów. Ponadto nowelizacja umożliwiła właścicielom nieruchomości składanie drogą elektroniczną oświadczenia o liczbie osób zamieszkujących lokal, o powierzchni mieszkania albo zużyciu wody itd. Rada gminy określa wzór takiej deklaracji, rodzaj podpisu elektronicznego, formę i wszystkie szczegóły. Gmina może przejąć obowiązek wyposażania nieruchomości w pojemniki na nieczystości i zadbać o nie, o ich stan sanitarny i stan techniczny. Na mocy nowelizacji burmistrzowi, prezydentowi i wójtowi gminy przysługują uprawnienia egzekutora podatku od nieczystości. Rady gmin, które podjęły już uchwały o sposobie naliczania opłat zgodnie ze starą ustawą, czyli wypełniły swój obowiązek, mogą zmienić podjęte uchwały, dostosować ich zapisy do swoich potrzeb już pod rządami nowej ustawy.

Więcej…

 

W dniach 8-9 stycznia 2013 r. odbyło się 25. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 7 ustaw, do 2 wprowadziła poprawki. Do ustawy budżetowej na 2013 r., którą Sejm uchwalił 12 grudnia 2012 r. z przedłożenia rządu, Senat uchwalił 12 poprawek. Budżet na 2013 r. - oceniony przez obecnego na posiedzeniu Izby ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego jako realistyczny - zakłada, że deficyt nie przekroczy 35 mld 565 mln 500 tys. zł, a dochody wyniosą 299 mld 385 mln 300 tys. zł. Prognozowane dochody z tytułu podatków mają wynieść 266 mld 982 mln 697 tys. zł, czyli wzrosną o 5,1% w porównaniu z 2012 r.

Więcej…

 

W dniach 19-20 grudnia 2012 r. odbyło się 24. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 4 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw, przygotowanych z inicjatywy Komisji Ustawodawczej, dostosowujących system prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje objęcie dłużnika będącego uczestnikiem postępowania upadłościowego przepisami dotyczącymi zwolnienia z kosztów sądowych. Z kolei w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe Izba proponuje, aby za niezarejestrowanie czasopisma, a także wydawanie niezarejestrowanego dziennika zamiast grzywny lub ograniczenia wolności groziła kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Senatorowie zapoznali się również z informacją Ministerstwa Zdrowia na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania resortu na przyszłość, przedstawioną przez wiceministra zdrowia Sławomira Neumanna. Jak poinformował, obecnie resort zdrowia nie otrzymuje sygnałów o wstrzymaniach przyjęć pacjentów w szpitalach. Dodał, że realizacja świadczeń na przyszły rok została zapewniona w kontraktach. Narodowy Fundusz Zdrowia do 10 grudnia uzgodnił 21,69% umów POZ na 2013 r., termin ostateczny podpisania wszystkich to 21 grudnia 2012 r. Umów: o nocną i świąteczną opiekę zdrowotną podpisano 98,2%; o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – 99,72%; o opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień – 98,84%; o świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze – 99,74%; o opiekę paliatywną i hospicyjną – 99,55% ; o rehabilitację medyczną – 99,48%; o odrębnie kontraktowane świadczenia – 99,55%. Opóźnienie w podpisywaniu umów z POZ wynika z późniejszego przedstawienia zarządzenia prezesa NFZ w tej sprawie. Jak powiedział wiceminister zdrowia, prawdopodobnie na początku roku będą obowiązywały korzystniejsze wyceny świadczeń pediatrycznych, gdyż rozpoczęły się prace nad ich nową wyceną. Poinformował także m.in. o planowanej przez resort decentralizacji NFZ, oznaczającej likwidację centrali, autonomię oddziałów regionalnych uzyskają i ograniczenie roli NFZ do zadań płatnika.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 22 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS